Dukla 1944

Jednotky nepřítele

Průzkumné oddělení 38. armády z 8. září 1944 zaznamenává:

  • 545. pěší divizi posílenou školním ženijním praporem, 2. rotou 611. ochranného praporu a oddílem dělostřeleckého pluku 78. pěš. divize.
  • 208. pěší divize posílená 228. oddílem útočných děl
  • 68. pěší divizi
  • 1004. ochranný prapor
  • pluk 96. pěší divize

9. září vstoupila do boje 75. pěší divize.

12. - 14. září byla proti 38. armádě nasazena další - 357. p. divize.

Do konce září nastoupila do boje i 1. lyžařská divize.

Od prvních dní něm. velení nasadilo 1. a 8. tankovou divizi a v polovině září i 24. tankovou divizi.

Během října a začátkem listopadu zjistil průzkum příchod dalších dvou pěších divizí - 253. p. div. a 168. p. div., které vystřídali těžce postiženou 357. p. divizi.

Své uskupení posiloval nepřítel ještě částmi dalších divizí, samostatnými pěšími pluky a prapory, speciálními a školními jednotkami i oddíly a pluky dělostřelectva ze záloh hlavního velení.

V září bojoval proti 38. armádě 1. útočný pluk 1. tank. armády, přesunutý 10. 9. ze Slovenska. Od 9. září do 2. pol. října 1083. p. pluk 544. p. divize, od 9. září až do konce září14. p. pluk 78. p. divize, od 10. září 228. p. pluk101. horské pěší divize ( ev. celou ), od pol. září do 2. pol. října 1070. samost. pěší pluk. V září až listopadu útočící jednotky zjistily 1005. ochranný prapor, 3. prapor 207. p. pluku 97. horské pěší divize ( bojovala začátkem října proti čs. sboru ), 582. a 966. ochr. prapor. 672. ženijní prapor, 18. železniční prapor, školní rotu 24. tank. sboru, 101. a 777. děl. oddíl a 69. děl. pluk ze zálohy hlavního velení.

(AMO SSSR f 393, o 90007 k 4856 d52, Zprav. rozkazy 1. čs. sboru č. 10, 11, 14, 23, 31 a další)

545. p. div. se skládala z 1085., 1086., 1087. p. pluku a 1545. děl. pluku, v září posílena 1083. p. plukem od 544. p. divize. V říjnu působí bez 1085. p. luku. v listopadu zde jen 1087. p. pluk a prapor 1086. p. pluku.

208. p. div. (309., 337., 338. p. pluk, 208. děl. pluk) v září posílena 14. p. plukem 78. p. diviza a v říjnu 966. ochr. praporem a plukem 1136. p. brigády. Koncem října byla dislokována v okolí Zmigród Nówi. S touto divizí se v boji setkali i čs. jednotky.

68. p. div. (169., 188., 196. p. pluk, 168. děl. pluk) posílena v druhé pol. září 582. ochr. praporem a 672. žen. praporem. Od 18. do 22. října byla na odpočinku v blízkém týlu a pak znovu nasazena. V polovině listopadu přesunuta na jiný úsek fronty. Jednotky čs. sboru se s ní často střetávali.

98. p. div. (284., 287., 283. p. pluk, 196. děl. pluk) vstoupila v první pol. října do boje proti 38. armádě celá, až na 283. p. pluk, který byl zrušen.

75. p. div. ( 172., 202., 222.p. pluk, 175. děl. pluk) přesunutá z prostoru Turka a bojovala v pásmu 38. armády až do konce operace. Čs. vojáci se s ní setkávali od prvních bojů až do konce.

357. p. div. (944., 945., 946. p. pluk, 357. děl. pluk) přesunutá z prostoru Prešov. Zprávy průzkumu ji potvrzovaly až do první pol. listopadu.

1. lyžařská div. (1. a 2. lyž. pluk). Její působení se zaznamenává asi od 20. - 25. září až do konce listopadu.

1. tank. div. (113. motor. luk, 1. tank. pluk, 73. děl. pluk) zahájila přesun z prostoru sandoměřského předmostí 8. září. Motoplukem vstoupila do boje 9. září a hlavními silami 10. září. Zde působila do konce září a pak přesunuta na jižní křídlo fronty a stala se součástí 6. armády skupiny armád "Süd".

8. tank. div. (8. a 28. m. pluk, 10. tank. pluk, 80. děl. pluk) zahájila přesun z prostoru Krakow 8. září. Během operace zasáhla m. j. proti 1. čs. arm. sboru. Koncem září je v záloze, patrně se připravovala k přesunu na jiný úsek fronty, ale znovu se objevuje v boji až do druhé poloviny října.

24. tank. div. (21. a 26. m pluk, 24. tank. pluk, 89. (72?) děl. pluk) přišla z prostoru Krakow, k 17. 9. soustředěna v prostoru Zmigród Nówy a 18. 9. zasáhla do bojů. Působila i na úseku 1. čs. sboru. Zpravodajský rozkaz 1. čs. sboru č. 21, 27. 10. cituje ze zpráv 1. Ukr. frontu že 24. TD působí na budapešťském směru.

253. p. div. (453., 456., 473. p. pluk, 253. děl. pluk) zde byla nasazena od 1. října a bojovala později bez 473. p.pl.

168. p. div. (442., 417., 385. p. pluk, 248. děl. pluk) byla z prostoru Humenné ve dnech 31. 10. - 1. 11. přesunuta do prostoru Ladomirová, kde vystřídala rozbito 357. p. diviti a setrvala v boji až do konce listopadu.

Zajatci

Souhrnné operační hlášení 1. čs. sboru č. 10, 10. 9. 1944 uvádí: "9:45 zajat poddůstojník 222. p. pluku 75. p. divize.

Souhrnné operační hlášení č. 12. 12. 9. hlásí, že v prostoru Wietrzno byl zajat vojín 22. p. pluku.

V noci na 19. 9. chycen zajatec, jenž vypověděl, že patří k 2. děl. oddílu 208. děl. pluku 208. p. divize. (Zpravodajský rozkaz 1. čs. sboru č. 14 z 19. 9. 1944)

24. 9. zajali dělostřelci od 3. děl. pluku vojína J. Rubenthala ze 7. roty 202. p. pluku, převlečeného do civilu. Vypověděl, že 19. 9. jeho rota měla 70 mužů a nyní má 18 - 20 mužů. Velitel roty padl a velitel praporu byl těžce zraněn. Téhož dne zajali vojáci 1. tank. brigády v prostoru k. 579 vojáka téhož pluku. (Zprav. rozkaz č. 18, 25. 9. 1944, VHA - SSSR - IV - 52/1, 3)

1. 10. byli chyceni v prostoru bezejmenné výšiny záp. Zindranowa dva vojíni 222. p. pluku. (Zprav. rozkaz č. 23, 2. 10.)

6. 10. zajala 1. brigáda v prostoru již. Barwinek Gefr. Jos. Schmidta od 7. roty 2. praporu 954. p. pluku. Podle jeho výpovědi přišel 2. prapor 2. 10. na postavení již. Porůbka a 5. 10. začal ustupovat. 1. prapor tohoto pluku byl před 4 dny odeslán do Maďarska. Též uvedl, že za tři dny bojů měli 30% ztrát. (Zprav. rozkaz č. 26, 7. 10.)

Zajatec, kterého se zmocnil hloubkový průzkum 1. čs. sboru 13. 10. vypověděl, že proti čs. sboru bojuje 75. p. divize. (Souhrnné operační hlášení č. 43, 13. 10. )

21. 10. v prostoru severových. Jarucha zajat W. Satzow od 3. roty 1. praporu 172. p. pluku. (Souhrnné operační hlášení 1. čs. sboru č. 51. 21. 10.) Podle výpovědi tohoto zajatce bylo zjištěno, že 75. p. divize se brání na čáře Nižný Komárnik - h. Klín v sestavě 172., 202., 222. p. pluk a 175. děl. pluk. (Zprav. rozkaz č. 30, 22. 10.)

9. 11. nalezli vojáci 1. čs. brigády u padlého dokumenty, které svědčili o tom, že byl od 7. roty 202. p. pluku. (Souhrnné operační hlášení sboru č. 69, 9. 11.)

10. 11. zajali příslušníci 1. brigády vojáka od 5. roty 2. praporu 202. p. pluku. (Zprav. rozkaz č. 30, 10. 11.)

14. 11. pak 3.brigáda zajala dva vojáky od 172. p. pluku v prost. Niž. Komárnik. (Zprav. rozkaz č. 36, 16. 11.) Téhož dne byl raněn a zajat voják 6. roty 2. praporu 172. p. pluku. (Souhrnné operační hlášení č. 72, 14. 11.)

18. 11. chycen zajatec od téhož praporu a pluku. (Souhrnné operační hlášení č. 78, 18. 11.)

20. 11. padli do zajetí v prostoru Bodružal dva vojíni z 175. průzkumného oddílu75 p. divize. (Souhrnné operační hlášení 1. čs. sboru č. 80, 20. 11.) Počty zajatců se v hlášeních i v součtu jednotlivých případů značně rozchází.

Ztráty 1. čs. sboru

Z hlášení o bojové činnosti sboru činili celkové ztráty sboru (t.j. padlí, ranění, nezvěstní):
k 22. září činily3 406 lidí
k 6. říjnu5 338
k 15. listopadu5 983
k 15. prosinci6 770 osob

V hlášení o bojové činnosti sboru z 15. 11. 44 se uvádí:
od 8. 9. - 15. 11.970 padlých
 4 056 raněných, z toho 194 těžce raněných zemřelo
 960 nezvěstných

Zde však mnohé rozpory. Např. válečný deník týlu sboru uvádí, že do 31. 12. z celkového počtu 4 972 raněných zemřelo 224 osob. (VHA - SSSR - IV - 4/1.)

Dle hlášení velitelství sboru veliteli armády měla pěchota sboru (1. a 3. brigáda) ke dni 8. září 1944 2966 "aktivních bodáků". (VHA - SSSR - IV - 2/9)

Večer 19. 11. dle Souhrnného operačního hlášení 1. čs. sboru č. 79, 19. 11. 44 21. 00 měla pěchota 280 "aktivních bodáků".

Do večera 20. 11. hlásil sbor celkové ztráty 88 lidí. (Souhrnné operační hlášení č. 80, 20. 11. 21.00)

21. 11. měl sbor 189 "aktivních bodáků". (Souhrnné operační hlášení sboru č. 81, 21. 11. 21.00)

22. 11. pak hlásil celkové ztráty 59 lidí. (Souhrnné operační hlášení č. 82, 22. 11. 21.00)

Doplňky

11. září přijelo 83 důstojníků z Anglie, kteří ještě téhož dne byli zasazeni do bojů.

20. září přijel doplněk 630 osob ze zajateckého táboru Stanislavov.

Po celou dobu operace se ke sboru vraceli jednotlivci ze sovětských učilišť a škol.

Materiální ztráty

Hlášení o bojové činnosti sboru z 15. 11. 1944 udává od 8. 9. - 15. 11. tyto materiální ztráty:
2 165pušek
639revolverů
1 436samopalů
182 LK
55 Tk
74 PT pušek
1 DŠK
2 minomety r. 50 mm
9 minometů r. 82 mm
3 minomety r. 120 mm
7 kanonů r. 45 mm
12 kanonů r. 76 mm
1 samohybné dělo
4 tanky

Trestní oddíl

Štáb sboru nařídil dnem 22. 9. organizovat v 1. a 3. brigádě trestanecký oddíl, do něhož měli být zařazováni ti, kdo by se bezdůvodně vzdálili z boje, kdo by se dopustil sebepoškozování a kdo by neuposlechl rozkazu. (Zprav. rozkaz sboru č. 15, 21. 9. 1944)

Dnem 1. října bylo nařízeno zřídil sborový trestanecký oddíl. Důvodem k propuštění z takového oddílu mohla být statečnost v boji. (Zprav. rozkaz č. 20, 28. 9. 1944)

Týly sboru

K zahájení operace se týly čs. sboru rozmístily takto:

Sborový automob. prapor - Zynów, sbor. dělostř. sklad - Krasna, sklad PHM záp. Barycz. sbor. proviant. slad - Barycz, nemocnice "Praha" - Zynów (nerozvinuta).

Sbor se zásoboval ze skladů frontové zásobovací základny Lvov. Jednotky sboru měli pohyblivé zásoby munice a PHM a celkem 13 denních dávek proviantu, z toho 2 záložní dávky u muže.

S ohledem na plánovaný průběh operace byla vytvořena pohyblivá záloha hlavních materiálních prostředků na autech, jež byla v pohotovosti sev. Zynów. Předpokládalo se též, že bude rozvinuto obvaziště jedné brigády v prostoru Swierczowa Polska a obvaziště druhé brigády a nemocnice "Praha" bude v záloze.

Situace si však hned 9. září vyžádala rozvinutí obou brigádních obvazišť v prostoru Swierczowa Polska a nemocnice "Praha" v osadě Odzykon. Sborové i armádní prostředky mimo to nepřetržitě odsunovali raněné do armádních nemocnic.

Horský terén, nedostatečnost komunikační sítě i počasí vedli k tomu, že týlová zařízení i doprava byly vázány za cenu vyšší zranitelnosti k nemnohým silnicím. Úloha autotransportu s rostoucí vzdáleností od železničních základen postupně rostla a s tím i těžkosti zásobování PHM. Automobilní prostředky byly doplněny ze záloh frontu. Armáda a později i čs. sbor přikročily k těžbě nafty z místních zdrojů. Autotransport byl hlavním prostředkem dopravy, ale zejména se zhoršujícím se počasím nemohl všechny úkoly zvládnout.

Obě čs. brigády byly vybaveny zásobou horských soumarských sedel. Se zvláštními obtížemi bylo vedle dopravy dělostřelecké munice mimo cesty spojeno i vynášení raněných. Z bojové čára je vynášeli vojáci, na delší vzdálenost pak byli dopravováni na nosítkách, nesených dvěma koňmi. Strava se dopravovala v termosech na ukořistěných horských kárách.


Zpracoval Petr Podroužek
Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů