Dobové předpisy

NAŘÍZENÍ VLÁDY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
ZE DNE 20. PROSINCE 1940, JÍMŽ SE ZŘIZUJE
ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ KŘÍŽ Z R. 1939.

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle par. I. zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb.z.a n.,o řádech a titulech toto:

Par. 1.

Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení zřizuje se ‚Československý válečný kříž z r. 1939 jako viditelné vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Bližší ustanovení obsahují připojené stanovy.

Par. 2.

Toto nařízení nabývá účinnost dnem 25. října 1940. Jeho provedení se ukládá ministru národní obrany.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Feierabend v. r.
Div. gen. Ingr v. r.
Masaryk v. r.
Němec v. r.
Dr. Osuský v. r.
Dr. Outrata v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Slávik v. r.
Div. gen. Viest v. r.


STANOVY ČESKOSLOVENSKÉHO VÁLEČNÉHO KŘÍŽE Z R. 1939

Čl. 1.

Československý válečný kříž z r. 1939 je zřízen rozhodnutím československé vlády jako viditelné vyznamenání těm československým občanům ve vlast, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života, nebo život obětovali.

Čl. 2.

Československý válečný kříž z r. 1939 má jeden stupeň. Uděluje se in natura jen jedenkrát při prvním vyznamenání. Každé další vyznamenání Československým válečným křížem se označí jeho nositeli bronzovou snítkou.

Čl. 3.

Popis Československého válečného kříže z r. 1939:

a) Válečný kříž: Kříž o stejných ramenech zakončený hroty, uprostřed mezi rameny zkřížené meče. Na líci malý státní znak, na rubu jsou zemské znaky v kruzích, a to uprostřed ve štítu znak Čech, v hrotech ramen kříže nahoře znak Slovenska, vlevo Moravy, vpravo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. Ve středu v mezerách mezi kruhem vroubícím znak Čech a okrajem štítu je rozložený letopočet 1939.

b) Stuha je stejného vzoru jako u Československého válečného kříže z r. 1918; úzké červené proužky jsou nahrazeny proužky modrými.

Vyobrazení je připojeno

Čl. 4.

Československý válečný kříž z r. 1939 nosí se na stuze na levé straně prsou za řádem Bílého lva, za Československým válečným křížem z r. 1914 - 1918 a za řádem M. R. Štefánka, před všemi československými vyznamenáními a před vyznamenáními spojeneckých a druhých států.

Čl. 5.

Československým válečným křížem z r. 1939 mohou býti vyznamenáni českoslovenští občané ve vlasti a příslušníci československé armády v zahraničí, kteří v boji proti nepříteli po 15. březnu 1939 splnili všeobecně podmínky uvedené v čl. I. Československým válečným křížem z r. 1939 mohou býti vyznamenány pluky nebo oddíly a setiny za vynikající a úspěšné splnění úkolu. Ministerstvo národní obrany upraví označení vyznamenaných jednotek zvláštním nařízením.

Čl. 6.

Československý válečný kříž z r. 1939 může býti udělen také příslušníkům a jednotkám spojeneckých armád.

Čl. 7.

Československý válečný kříž z r. 1939 uděluje doživotně a bezplatně. Vyznamenaný dostane současně diplom, opravňující ho k nošení Československého válečného kříže z r. 1939.

Čl. 8.

V případě úmrtí je Československý válečný kříž z r. 1939 ponechán na památku rodině nebo příbuzným. Válečný kříž nemůže však nositi nikdo jiný než vyznamenaný.

Čl. 9.

Československý válečný kříž z r. 1939 ztrácí, kdo byl soudem odsouzen za takový čin, který má vzápětí ztrátu tuzemských i cizozemských řádů vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků. Odsouzený v takovém případě je povinen vrátiti Čs. válečný kříž ministerstvu národní obrany.

Čl. 10.

Československý válečný kříž z r. 1939 propůjčuje president republiky, po případě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud je president republiky k tomu zmocní.

Čl. 11.

Návrh na udělení Československého válečného kříže z r. 1939 činí vláda.

Čl. 12.

Vláda republiky Československé rozhodne dodatečně, zda vyznamenání Československým válečným křížem z r. 1939 bude spojeno se zvláštními výhodami.


Londýnské vydání

1. pražské vydání - kříž udělen podruhé

2. pražské vydání - kříž udělen potřetí

3. pražské vydání - kříž udělen počtvrté

NARIADENIE VLÁDY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ
ZO DŇA 20. DECEMBRA 1940, KTORÝM SA ZRIAĎUJE
ČESKOSLOVENSKÁ MEDAILA ZA CHRABROSŤ PŘED NEPRIATEĽOM

Československá vláda nariaďuje se súhlasom prezidenta republiky Československej podla par. I. zákona zo dňa 21. októbra 1936. č. 268 Sb. z. a n., o rádoch a titulech toto:

Par. 1.

Na pamiatku boja za oslobodenie republiky Československej z nepriateľského obsadenia zriaďuje sa Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom jako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí preukázali činom osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojišti vnútornom alebo zahraničnom.

Bližšie ustanovenia o tomto vyznamenanie obsahujú pripojené stanovy.

Par. 2.

Toto nariadenie vstupuje v platnost dňom 25. októbra 1940. Jeho prevedením sa poveruje minister národnej obrany.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Feierabend v. r.
Div. gen. Ingr v. r.
Masaryk v. r.
Němec v. r.
Dr. Osuský v. r.
Dr. Outrata v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Slávik v. r.
Div. gen. Viest v. r.


STANOVY ČESKOSLOVENSKEJ MEDAILE
ZA CHRABROSŤ PRED NEPRIATEĽOM

Čl. 1.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom je zriadená rozhodnutím československej vlády jako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí činom preukázali osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojišti vnútornom alebo zahraničním.

Čl. 2.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriteľom má jeden stupeň. Udeľuje sa in natura len raz pri prvom vyznamenaní. Každé ďalšie vyznamenanie touto medailou sa označí nositeľovi tejto medaile na stuhe bronzovými lipovými lístkami.

Čl. 3.

Popis Československej medaile ze chrabrosť pred nepriteľom:

a) Medaila: bronzový okrúhly terč, na líci hlava lva nad lipovou ratolesťou, uprostred meč, cez ktorý je v hornej části nápis ,,za chrabrosť", na ľavo od hlavy lva patriachálny slovenský kríž; na rube medaile nápis ,,Pravda vítězí" s letopočtem1939 a lipovou ratolesťou. Medaila je zavesená na stuhu pútkom v podobe dvoch skrížených lipových ratolestí.

b) Stuha: je podľž rozdelená na jedenasť pruhov nerovnako širokých. Uprostred je úzky biely pruh a po obidvoch stranách úzke pruhy červené a biele a široké modré a zase úzke biele a červené.

Vyobrazenie je pripojené.

Čl. 4.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom nosí sa na stuhe na ľavej strane prs za rádom Bieleho lva, za Československým válečným krížom z r. 1941 - 1918, za rádom M. R. Štefánka a Československým válečným krížom z r. 1939.

Čl. 5.

Československou medailou za chrabrosť pred nepriteľom móžu byťvyznamenaní príslušníci československej armády v zahraničí a československí občania vo vlasti, ktorí před nepriateľom alebo na bojišti v zahraničí v čase od 1. septembra 1939 alebo v oslobodzovacom boji vo vlasti v čase od 15. marca 1939 až do skončenia vojny splnili všeobecné podmienky uvedené v článku 1.

Českoslovensou medailou za chrabrosť pred nepriteľom móžu byť vyznamenané aj pluky alebo oddiele a sotiny za statečné chovanie sa celku.

Označeni vyznamenaných jednotiek upraví ministerstvo národnej obrany osobitným nariaděnim.

Čl. 6.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriteľom móže byť udelená aj príslušníkom a jednotkám spojeneckých armád.

Čl. 7.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom udeřuje sa doživotne bezplatne. Vyznamenaný Československoumedailou za chrabrosť pred napriateľom dostane súčastne diplom opravňující ho nosiť ju.

Čl. 8.

Keď vyznamenaný zomre, Československá medaila za chrabrosť před nepriteľom ponechá sa na pamitku rodine alebo príbuzným. Nesmie však ju nosiť nikdo, kdo nebol ňou vyznamenaný.

Čl. 9.

Československú medailu za chrabrosť pred nepriteľom stráca ten, koho súd odsúdil pre trestný čin, majúci za následok stratu domácich i cudzozemských rádov, vojenských a občianskych vyznamenaní a čestných odznakov. V takovomto prípade odsúdený je povinný Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom vrátiť ministerstvu národnej obrany.

Čl. 10.

Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom prepožičava prezident republiky, po prípade ministr národnej obrany alebo veliteľ vojska pokiaľ ích prezident k tomu zmocní.

Čl. 11.

Návrh na udelenie Československej medaile za chrabrosť pred nepriateľom robí vláda.


Londýnské vydání

1. pražské vydání

2. pražské vydání - bílá slitina

3. pražské vydání - nápis v češtině

In: Brig. gen. O. Španiel: Čs. armáda 2. odboje bez vyobrazení, Orbis Praha, str. 188 - 195 (1945).

Foto soukrome sbirky člena klubu P.O.


Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů