Dobové předpisy

P - III - 1 / 1924 STŘELECKÁ INSTRUKCE BRANNÉ MOCI.

1. DÍL. TECHNICKÝ VÝCVIK.

2. sešit. Výcvik ve střelbě z pušky.

Stať 3.

Terče pro školní střelbu.

Má - li se vojín zdokonalovati v přesné střelbě, jest nutno, aby cvičitel mohl podle terčů, na něž vojín střílí, posouditi, do jaké míry střílí přesně. Při střelbě na cíl používáme terčů se soustřednými kruhy a figurou uprostřed, neboť zachycují zásahy i mimo figuru; podle polohy těchto zásahů můžeme snadno a přesně posouditi hodnotu střelby a přesvědčiti se o dovednosti střelců.

Terče při střelbě na seskupení nemají soustředných kruhů, nýbrž jen malé černé uprostřed; cílovým bodem je střed spodního okraje černého.

Při střelbě na cíl užíváme na kratší vzdálenost kruhového terče s hlavou a na větší vzdálenost kruhového terče s figurou.

Všechny terče pro školní střelbu se skládají z dřevěných klížených rámců a jutového povlaku, na nějž nalepujeme papírové terče podle potřeby. Terčové rámce jsou vesměs 180 cm vysoké a 125 cm široké.

T e r č  p r o  s e s k u p e n í  (obr. 20) je bílý. Průměr černého je pro střelbu na 100 kroků 20 cm, na 200 kroků 30 cm.

K r u h o v ý  t e r č  s  h l a v o u  (obr. 21) je bílý nebo šedý jako kámen a má ve středu hlavu s přílbou. Rozměry a barvy podle obrázku.

K r u h o v ý  t e r č  s  f i g u r o u  (obr. 22) je bílý nebo šedý jako kámen. Rozměry figury podle obrázku.

T e r č  p a n c e ř o v ý  (obr. 23). Uprostřed terče je obdélník, znázorňující střílnu s částí přílby pro pozorovatele. Rozměry a barvy ukazuje obrázek.

T e r č  n a s t ř e l o v a c í. Užívá se ho k určení časové polohy. Terč je bílý, nákres na něm černý.

Stať 4.

Střelecké programy

Střelecký program je sestaven tak, že vojíni střílejí v rozličných polohách a ústrojích na různé vzdálenosti za podmínek postupně těžších a těžších.

Program obsahuje nejprve střelbu na seskupení a potom střelbu na cíl.

Ústroj se s počátku pohodlný, ale stále se doplňuje, až konečně vojín střílí s podobným zatížením jako v boji.

Ú p l n ý  v á l č n ý  ú s t r o j  u p r a v u j e m e  p r o  s t ř í l e j í c í h o  v o j í n a  t e p r v e  n a  s t ř e l n i c i.

Největší péči věnujeme střelbě na 100 - 300 kroků (metrů). Naučí - li se vojín přesně střílet na krátké vzdálenosti, naučí se snadno užívati získané přesnosti i při střelbě na cíle vzdálenější. Střelba na vzdálenost větší než 800 kroků je v boji velmi řídká a proto ji při školní střelbě necvičíme.

Kromě toho učíme vojína stříleti na mizivé cíle letmou ranou, při čemž zvyká rychlému a přesnému výstřelu.

P o ř a d  s t ř e b y  p o d l e  j e d n o t l i v ý c h  p r o g r a m o v ý c h  č í s e l  m u s í m e  z a c h o v á v a t i.

Mezi jednotlivými programovými čísly nemají nastat přestávky (měsíc anebo ještě delší doba), protože vojíni mnohé poznatky snadno zapomínají. Rovněž není příliš správné naříditi, aby se celá školní střelba vykonala v příliš krátké době (za 2 nebo 3 měsíce).

Čl. 1. Roztřídění vojínů a školní střelba podle programu pro jednotlivé střelecké třídy.

U pěchoty a jezdectva jest mužstvo rozděleno na dvě střelecké třídy. Pro každou tuto třídu je předepsán zvláštní program ostré školní střelby (viz níže programy střeleckých tříd).

Každý vojín začíná stříleti podle programu pro II. střeleckou třídu. Program obsahuje 12 čísel. z nichž jsou 2 na seskupení a ostatní na cíl. Pro tento program jest určeno 65 nábojů.

Každý vojín střílí podle programu jedno číslo po druhém. Každé číslo, v kterém nesplnil podmínek, opakuje jednou, než přikročí k číslu dalšímu. Pro každé číslo na seskupení upotřebí vojín ze svého nároku 5 nábojů; pro opakování těchto čísel dostane náboje ze setinové zálohy nábojů. Čísla na seskupení může každý vojín, když podmínek nesplnil, několikrát opakovati podle rozkazu setinového velitele.

Pro opakování čísel na cíl upotřebí nábojů ze svého nároku.

Vojíni, kteří se při naznačeném postupu dostali až k číslu 12 a mají ještě náboje, opakují čísla na cíl, v kterých podmínek nesplnili, a to tak dlouho, až buď podmínky splní, nebo všech 65 nábojů vystřílejí.

V o j í n,  k t e r ý  65  n á b o j i  s p l n i l  p o d m í n k y  v š e c h  č í s e l  -  v y j í m a j e  č í s l a  n a  s e s k u p e n í  -  b u d e  v e l i t e l e m  v o j s k o v é h o  t ě l e s a  (s a m o s t a t n é h o  o d d í l u)  n a  n á v r h  s e t i n o v é h o  v e l i t e l e  j m e n o v á n  střelcem.

Pořadí střelců u setiny bude stanoveno především podle počtu vystřílených nábojů a potom podle počtu dosažených kruhů (bodů).

Každý vojín, který byl jmenován střelcem, střílí podle programu pro I. střeleckou třídu. Tento program obsahuje 1 číslo na seskupení a 7 čísel na cíl.

Pro tento program jest určeno 35 nábojů a ty náboje, které měl střelec ušetřeny při ukončení programu pro II. střeleckou třídu.

S p l n í - l i  s t ř e l e c  s  t ě m i t o   n á b o j i  p o d m í n k y  v š e c h  č í s e l  p r o g r a m u  p r o  I.  s t ř e l e c k o u  t ř í d u  -  v y j í m a j e  č í s l a  n a  s e s k u p e n í  -  b u d e  v e l i t e l e m  v o j s k o v é h o  t ě l e s a  (s a m o s t a t n é h o  o d d í l u)  n a  n á v r h  s e t i n o v é h o  v e l i t e l e  j m e n o v á n  střelcem I. třídy.

* * *

U kulometných rot pěchoty, kulometných eskadron jezdectva a u ostatních zbraní a služeb střílí veškeré mužstvo jen podle programu pro II. střeleckou třídu. Kdo splní za podmínek, které jsou stanoveny pro pěchotu a jezdectvo, podmínky programu, bude jmenován střelcem. Zbylé náboje vystřílí střelec podle rozkazu setinového velitele při různých střeleckých závodech nebo v druhém výcvičném roce.

V druhém výcviném roce vystřílí vojín u pěchoty a jezdectva 20, u kulometných rot pěchoty, kulometných eskadron jezdectva a ostatních zbraní a služeb 10 nábojů, z nichž užije příslušného počtu pro střelbu na seskupení na 100 kroků, ostatních pak nábojů upotřebí podle rozkazu setinového velitele.

Programy střeleckých tříd.

A. Program pro II. střeleckou třídu.

B. Program pro I. střeleckou třídu.Pozn.: V novějším předpise P - III - 1 / 1938 Výcvik ve střelbě z pěchotních zbraní; všeobecná ustanovení, došlo k určitým změnám školní střelby na jednotlivé střelecké třídy. Na I. a II. střeleckou třídu byla celková výměra nábojů stanovena na 90 kusů pro 1. ročník pres. služby a to na čísla 1 - 12 a 17 - 22. Pro 2. ročník je výměra 30 nábojů na čísla 7 - 12 nebo 17 - 22, podle toho, zda dotčená osoba byla již jmenována střelcem z pušky v 1. roce pres. služby, především však na ta z uvedených čísel, při kterých v 1. roce nesplnila podmínky. Tyto pocty munice platí pro mužstvo presenční služby klasifikace Aj a Ad pěchoty a jezdectva zařaděné v pěších, cyklistických, motocyklových a jezdeckých setninách.


Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 22. 04. 2013

Domů