O našem klubu

foto1
(foto © M. Zelený)

Klub vojenské historie Hraničářský pluk 19 je zapsaným spolkem registrovaným MV ČR od roku 2001. Ve své činnosti se zaměřuje na vojenskou historii první poloviny XX. století. Těžištěm zájmu klubu je propagace a rozvíjení tradic předmnichovské československé armády a čs. zahraničních jednotek na bojištích druhé světové války. V případě potřeby však herecky ztvárňujeme i nepřátelské jednotky.

Jako ucelená jednotka zahrnující všechny členy klubu pravidelně vystupujeme v uniformách a sestavách těchto historických jednotek:

Příležitostně se také věnujeme i dalším armádám z jiných historických období:

  • Armáda Slovenského štátu - 1944
    Družstvo pěchoty v 1. čs. armádě v SNP.
  • SdFK 1938
    Bojůvka z čs. pohraničí v době zářijové mobilizace.

Jednotlivci mají k dispozici i uniformy čs. četnictva, rakousko-uherské K u K Armée, Wehrmachtu, Vládního vojska, ČSLA či SNB z let 1945 a 1985.

Vlastníme množství řádně registrovaných zbraní funkčních či filmových. Dostatečné počty a typová skladba vlastní výzbroje nám umožňují nezávislost na zbraních půjčovaných komerčně. Členové klubu vlastní i dobová vojenská vozidla: obrněný transportér White Scout M3A1, dvě terénní Dodge WC-52, autobus Praga RND, 76,2 mm polní kanón ZIS-3. Dobový vojenský tábor budujeme s využitím vlastních sovětských armádních stanů a řady dekorací.

foto2
(foto © M. Zelený)
Několikráte jsme poskytovali kompletně vystrojený a vyzbrojený kompars pro dokumentární pořady natáčené Českou televizí Brno a Ostrava (Dukla - krev a mýtus, Tankisté, Smrt v posledním okamžiku atd.).

Tradice našeho klubu navazuje na činnost neregistrované jednotky "Zvláštní útvar Ba / HP č.19". Její příslušníci již od roku 1991 se podíleli na bojových ukázkách u čs. pohraničního opevnění. Díky tomu náš klub nyní disponuje jak praktickými zkušenostmi, tak dokumenty o formálním i scénickém provedení bojovchý ukázek. Při jejich spolupořádání je náš klub schopen zajišťovat organizační a materiální přípravu, vypracování scénáře, režijní řízení a komentář vlastní ukázky i personální zabezpečení velení bojovým skupinám v poli. V letech 1999-2003 náš klub takto působil jako oficiální spolupořadatel každoroční prestižní akce AČR "Cihelna" na Kralicku. Jednotliví členové klubu se této organizační činnosti věnují i nadále nejen na Cihelně, ale i ve Spytihněvi či Milostovicích u Opavy.

Činnost klubu nezahrnuje pouze bojové ukázky a vzpomínkové akce, ale dle vlastních užších zájmů jednotlivých členů je orientována i na průzkum prostorů a objektů čs. opevnění z let 1935-38, průzkum bojišť a pevnostní turistiku na našem území i v zahraničí (Francie, Slovensko, Finsko), péči o válečné hroby a pomníky, shromažďování militárií, regionálních historických informací, vzpomínek pamětníků, dokumentů a odborné literatury, badatelskou činnost ve vojenských archivech apod. Při naší činnosti úspěšně spolupracujeme s orgány státní správy, ČsOL, s několika soukromými vojenskými muzei a zejména předními českými a slovenskými vojensko-historickými kluby a společnostmi.

Někteří členové publikují populární i odborné články v regionálním tisku, ve zpravodaji KHV Brno BOING, v edici Fortsborník a spolupracují na publikacích Nakladatelství a vydavatelství SPČO. Při významných výročích rovněž prezentujeme široké veřejnosti ukázky uniforem, výstroje a artefaktů z bojišť formou výstavek ze sbírek členů klubu.


(foto © VIP)

Kontakty

Předseda klubu: Karel Návoj
Tajemník klubu: Ing. Vít Pažourek - Vip
Správce stránek: Ing. Martin Zelený, PhD. - Kant

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 15. 04. 2018

Domů